Ben je al lid? Inloggen
Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van OogvoorLiefde.nl. OogvoorLiefde is een initiatief van 365 Ways BV.

Artikel 1. Dienstverlening en Definities OogvoorLiefde
OogvoorLiefde (hierna de Website) is een datingsite voor singles met een lichamelijke, visuele en (licht) verstandelijke beperking en NAH . OogvoorLiefde faciliteert dat bij haar aangesloten leden met elkaar in contact treden. OogvoorLiefde heeft geen enkele controle over de kwaliteit, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de profielen of de uitingen van de bij haar aangesloten leden. OogvoorLiefde is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar leden en geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de profielen, uitingen of gedragingen van haar leden. OogvoorLiefde kan bij het inschakelen van haar dienstverlening derden inschakelen. Het BTW-identificatienummer van OogvoorLiefde is NL176.853.613.B01.
Artikel 2. Definities OogvoorLiefde
2.1 OogvoorLiefde is de betaalde datingservice van OogvoorLiefde die op meerdere manieren toegankelijk is voor leden. Bepaalde onderdelen van OogvoorLiefde zijn gratis en andere onderdelen zijn alleen toegankelijk tegen betaling.
2.2 Betaalde diensten zijn de onderdelen van OogvoorLiefde die toegankelijk zijn voor leden tegen betaling van een bepaald bedrag.
2.3 Leden zijn de al dan niet betalende gebruikers van OogvoorLiefde.
2.4 Wachtwoord: de door het lid zelf verzonnen woord. Hiermee kan naast de login toegang verkregen worden tot de datingsite en functies.
2.5 Profiel: beschrijving opgestelt door lid en bevat kenmerken van het lid zoals uiterlijk en wie men is.
2.6 Lid: de natuurlijke persoon, van 18 jaar of ouder, met wie een overeenkomst wordt gesloten en/of die gebruik maakt van de Dienst van OogvoorLiefde.

Artikel 3. Registratie en toegang
3.1 Om lid te worden van OogvoorLiefde moet u tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.
3.2 Het lidmaatschap van OogvoorLiefde is persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.3 Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een logincode en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. OogvoorLiefde kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een logincode en/of wachtwoord door een lid.
3.4 In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt OogvoorLiefde zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
3.5 Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart OogvoorLiefde tegen elke vordering van deze aard. Aangezien OogvoorLiefde slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is OogvoorLiefde bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient OogvoorLiefde onmiddellijk te worden geïnformeerd.
3.6 OogvoorLiefde behoudt zich het recht voor (aanvragen voor) het lidmaatschap te weigeren,een profiel te blokkeren, of (delen) van de door u geplaatste informatie op uw profiel te verwijderen, onder meer, maar niet beperkt tot, die gevallen waarin een profiel niet de status van 100% bereikt heeft, anderszins onvoldoende bruikbaar is voor de matching doeleinden van OogvoorLiefde, of strijdig is met het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden.
3.7 OogvoorLiefde behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

Artikel 4. Soorten lidmaatschap/betalingsvoorwaarden
4.1 Op de Website worden diverse lidmaatschappen aangeboden, waaronder betaalde lidmaatschappen. U betaalt voor het lidmaatschap naar uw keuze de daarbij op de Website vermelde prijs. Uw lidmaatschap (zgn. Full Membership) gaat in op de datum van de betaling van het bedrag van het door u gekozen lidmaatschap. Mits uw profiel is goedgekeurd kunt u vanaf dat moment gebruik maken van alle diensten (berichten/knipogen versturen en chatten) die het Full Membership biedt.
4.2 Een betaald lidmaatschap wordt aangegaan voor een minimumduur van 1, 3, 6 of 12 maanden. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur en zal maandelijks aan het lid worden gefactureerd. Tijdens de minimumduur kunt u uw lidmaatschap opzeggen, vóór het einde van de minimumduur. Na de minimumduur kunt u, op elk gewenst moment voordat het volgende termijn (1 maand) ingaat uw lidmaatschap opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. U kunt uw betaalde lidmaatschap opzeggen via de Website.
4.3 Betaling vindt plaats op de door OogvoorLiefde aangegeven wijze. Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen.
4.4 Lidmaatschappen die worden aangeschaft met een couponcode, worden geactiveerd op het moment dat de couponcode via het betaalscherm wordt ingevuld en gevalideerd. Het lidmaatschap, gekoppeld aan de couponcode, wordt niet automatisch verlengd. Wanneer u op het moment van activatie van de couponcode reeds een actief lidmaatschap heeft, wordt het lidmaatschap dat is gekoppeld aan de geactiveerde couponcode na het lopende lidmaatschap actief, dus na de minimumduur (van 1, 3, 6 of 12 maanden) of na de eerst volgende maand van de automatische verlenging. Nadat het termijn van het lidmaatschap dat gekoppeld is aan de couponcode is verstreken en u toestemming heeft gegeven voor automatische verlenging van het voorafgaande lidmaatschap, zal op basis van dit voorafgaande lidmaatschap uw Full Membership worden verlengd.
4.5 Alle betalingen dienen uiterlijk plaats te vinden op het overeengekomen tijdstip. In geval van niet tijdige betaling bent u in gebreke en kan OogvoorLiefde de vordering op u uit handen geven. In dat geval bent u de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Tevens is OogvoorLiefde gerechtigd u de toegang tot OogvoorLiefde te onthouden.
4.6 U heeft het recht om, zonder opgaaf van reden, gebruik te maken van uw herroepingsrecht, wat betekent dat u tot 14 dagen na het aangaan door betaling van het Full Membership op deze beslissing mag terugkomen. Indien u hiertoe wenst over te gaan, dient u OogvoorLiefde van uw besluit schriftelijk in kennis te stellen via info@OogvoorLiefde.nl onder vermelding van uw volledige naam, nicknaam, IBAN nummer, telefoon nummer en uw woonplaats. OogvoorLiefde zal dan het bedrag van uw lidmaatschap aan u terug overmaken. Let op: verzoeken tot ongedaanmaking van een lidmaatschap die na 14 dagen worden ontvangen, worden door OogvoorLiefde niet gehonoreerd.
4.7 De op de Website en eventueel elders vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, ook in geval van vooraf overeengekomen periodieke betaling. Indien u niet wenst in te stemmen met een vooraf aangekondigde prijswijziging, kunt u binnen 7 dagen nadat OogvoorLiefde u op de hoogte heeft gesteld van de aangekondigde prijswijziging, uw lidmaatschap opzeggen met ingang van de datum waarop de prijswijziging in werking treedt.
Artikel 5. Gebruik van OogvoorLiefde
5.1 U zult OogvoorLiefde niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via OogvoorLiefde; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.
5.2 Indien u merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot OogvoorLiefde dient u zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk aan OogvoorLiefde te melden.
5.3 U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via OogvoorLiefde beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via OogvoorLiefde beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.
5.4 U stemt ermee in niet meer dan drie (3) e-mailberichten binnen 24-uur te sturen naar hetzelfde lid zonder eerst van de geadresseerde antwoord of toestemming te hebben gekregen. Stuurt u meer dan 3 e-mailberichten dan beschouwen we als het lastigvallen van anderen en dat wordt niet getolereerd door OogvoorLiefde.
5.5 U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat u op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult bezigen in enige vorm. OogvoorLiefde controleert alle profielen steekproefgewijs, en zal profielen zonnodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de geest van de service. OogvoorLiefde is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.
5.6 U stemt ermee in dat u zich niet meerdere keren op de service van OogvoorLiefde in zult schrijven en zo te trachten hernieuwd gebruik te maken van de gratis kennismakingsperiode.

6. Content van OogvoorLiefde en derden
6.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de Website – waaronder mede wordt begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de Website bevinden – berusten bij OogvoorLiefde, haar licentiegevers of haar leden.
6.2 Ten aanzien van de onderdelen van de Website waarop OogvoorLiefde of haar licentiegevers rechthebbende zijn, verleent OogvoorLiefde u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om deze via de Website te bekijken en/of beluisteren en/of aan uw profiel toe te voegen op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan enige content op de Website (op enige andere wijze) te verveelvoudigen of openbaar te maken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder door de content te downloaden, te kopiëren of te wijzigen, tenzij OogvoorLiefde of de betreffende rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
6.3 Op OogvoorLiefde zijn applicaties van derden te vinden. Het is mogelijk dat voor de producten of diensten die worden aangeboden door middel van die applicaties voorwaarden van die derden gelden.
6.4 OogvoorLiefde controleert de content van derden, zoals applicaties, teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, niet en de aanwezigheid daarvan op OogvoorLiefde impliceert niet dat OogvoorLiefde deze content heeft goedgekeurd. OogvoorLiefde is niet aansprakelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door haar leden.

7. Uw content
7.1 Op diverse onderdelen van de Website heeft u de mogelijkheid om content – waaronder mede wordt begrepen bestanden, foto’s, gegevens, informatie, materialen, links naar andere websites, een en ander ongeacht de vorm (beeld, geluid, tekst, interactieve features, een combinatie daarvan of anderszins) – te uploaden of anderszins te plaatsen of beschikbaar te stellen. Ten aanzien van deze content geldt het volgende.
7.2 U verklaart uitdrukkelijk dat u het recht heeft deze content te plaatsen, te uploaden of anderszins beschikbaar te stellen (hierna gezamenlijk te noemen: ‘plaatsen’) op de Website. U bent eigenaar van de content of heeft uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, rechthebbende of geportretteerde om de content te plaatsen. U geeft OogvoorLiefde een niet- exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende en onbezwaarde licentie om de door u geplaatste content te verveelvoudigen, te verspreiden, te bewerken en anderszins te gebruiken voor de uitvoering van haar diensten. OogvoorLiefde zal deze content niet zonder uw voorafgaande toestemming openbaar maken of gebruiken voor promotionele activiteiten, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar diensten.
7.3 U verklaart en garandeert dat de door u geplaatste content op geen enkele wijze inbreuk maakt op portretrechten, auteursrechten, naburige rechten of andere (intellectuele eigendoms)rechten van derden en u vrijwaart OogvoorLiefde volledig tegen alle aanspraken van derden, schade en kosten, waaronder kosten voor juridische bijstand, verband houdend met het feit dat de content (vermeend) inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of dat het gebruik anderszins onrechtmatig is jegens derden.
7.4 Indien u hiervoor toestemming geeft, kan OogvoorLiefde via application programming interfaces (API’s) informatie van u ophalen van andere locaties op het internet, zoals Facebook. Zo zal tijdens chatsessies met andere leden van OogvoorLiefde via een API toestemming worden gevraagd uw foto’s van bijvoorbeeld Facebook op te halen en te delen met de andere leden in de chatsessie. Deze foto’s komen dan ad random in beeld tijdens uw chatsessies. Voor het gebruik van uw content van andere locaties door middel van API’s zal altijd om uw toestemming worden gevraagd, welke te allen tijde weer ingetrokken kan worden.
7.5 OogvoorLiefde kan de opgehaalde foto’s van social network sites, zoals Facebook, voor het doel zoals omschreven in artikel 7.4 voor een redelijke termijn opslaan. Indien u de informatie (foto’s) verwijderd wenst te hebben uit (een) chatsessie(s), dan kunt u contact opnemen met OogvoorLiefde via support@OogvoorLiefde.nl.


Artikel 8. Privacy en bescherming
8.1 Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van OogvoorLiefde. Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en u eraan te conformeren.
8.2 Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, of andere persoonlijk herleidbare informatie danwel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal.
8.3 U verklaart geen foto's van seksuele aard, uw jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan uzelf op OogvoorLiefde te publiceren. OogvoorLiefde behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.
8.4 OogvoorLiefde controleert alle profielen steekproefgewijs, en zal profielen zonnodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, of die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.
8.5 U verklaart eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen.
8.6 U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt OogvoorLiefde zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.
8.7 U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere leden.
8.8 U schrijft zich niet in als stel, hieronder verstaan we twee (huwelijks)partners.
8.9 U verklaart dat uw inschrijving bij OogvoorLiefde strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.
8.10 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander lid of een werknemer van OogvoorLiefde zult voordoen.
8.11 U verklaart OogvoorLiefde op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.
8.12 U verklaart het gebruik van OogvoorLiefde en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.
8.13 E-mail-berichten die door u aan andere leden worden verstuurd en chatsessies tussen u en een ander lid worden door OogvoorLiefde als privé-gegevens behandeld. OogvoorLiefde behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.
8.14 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan OogvoorLiefde opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid.
8.15 De informatie die u opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door OogvoorLiefde beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt OogvoorLiefde in staat OogvoorLiefde steeds meer op de wensen van onze leden aan te passen.
8.16 OogvoorLiefde is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van OogvoorLiefde kan verlopen. OogvoorLiefde raad u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.
8.17 Er is alles aan gedaan om OogvoorLiefde zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van OogvoorLiefde heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.
8.18 Bij OogvoorLiefde worden geen adres gegevens geregistreerd anders dan voor eventuele betalingen. Betalings- of eventuele creditcardgegevens worden zodra u tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld.
8.19 Uit veiligheidsoverwegingen logt OogvoorLiefde het ip-adres van uw computeraansluiting. OogvoorLiefde behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.

Artikel 9. Beëindiging lidmaatschap/zichtbaarheid profiel
9.1 U kunt uw account verwijderen en/of uw (betaalde) lidmaatschap opzeggen via de Website. Tijdens de minimumduur kunt u uw lidmaatschap opzeggen vóór het einde van de minimumduur. Na de minimumduur kunt u op elk gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. U kunt uw lidmaatschap opzeggen via de Website. Nog niet betaalde vergoedingen voor de vooraf overeengekomen lidmaatschapsperiode blijven echter verschuldigd en worden bij het opzeggen van uw lidmaatschap direct opeisbaar. Reeds aan OogvoorLiefde betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd.
9.2 OogvoorLiefde is gerechtigd uw lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of uw toegang tot de Website (al dan niet tijdelijk) te blokkeren en/of uw profiel aan te passen of te verwijderen indien u i) een of meerdere verplichtingen jegens OogvoorLiefde niet nakomt, ii) indien u in strijd handelt met de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, iii) indien OogvoorLiefde een of meerdere gegronde klachten over u ontvangt van andere leden van OogvoorLiefde of iv) indien u in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Tevens is OogvoorLiefde gerechtigd uw lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of uw toegang tot OogvoorLiefde (al dan niet tijdelijk) te blokkeren indien u in staat van faillissement bent verklaard, in geval van (voorlopige) surséance van betaling of indien u bent opgenomen in de Wsnp. In al deze situaties bent u de nog niet betaalde vergoedingen voor de vooraf overeengekomen lidmaatschapsperiode verschuldigd welke vergoedingen bij beëindiging direct opeisbaar worden. Reeds aan OogvoorLiefde betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd.

Artikel 10. Melden van een inbreuk
10.1 Indien u van mening bent dat enige content van derden op de Website inbreuk maakt op uw (intellectuele eigendoms)rechten, kunt u bij OogvoorLiefde een verzoek indienen tot verwijdering van deze content. U dient hiertoe aan OogvoorLiefde een gedetailleerde beschrijving te verstrekken van de vermeend inbreukmakende content, waar deze content te vinden is op de Website en waarom sprake zou zijn van een inbreuk. Tevens dient u bewijs over te leggen waaruit blijkt dat u (vertegenwoordiger van een) rechthebbende bent op de rechten waarvan wordt gesteld dat daarop inbreuk wordt gemaakt. Een melding van een inbreuk kun u richten aan info@OogvoorLiefde.nl onder vermelding van “Meding van Inbreuk op www.OogvoorLiefde.nl”.
10.2 OogvoorLiefde heeft het recht uw melding door te sturen aan degene die verantwoordelijk is voor de content waarop de melding betrekking heeft.
10.3 Indien uit de melding blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door OogvoorLiefde worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt. Indien OogvoorLiefde echter gegronde redenen heeft aan de juistheid van de melding te twijfelen of indien de content niet onmiskenbaar onrechtmatig is, heeft zij het recht de content niet te verwijderen of ontoegankelijk te maken. OogvoorLiefde kan een rechterlijke uitspraak verlangen waaruit blijkt dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.
10.4 Door het doen van een melding vrijwaart u OogvoorLiefde en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor alle aanspraken van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van content. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die OogvoorLiefde lijdt, nog zal kunnen lijden of die OogvoorLiefde dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen doch niet daartoe beperkt het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 11. Aansprakelijkheid OogvoorLiefde
OogvoorLiefde gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie en bij haar overige dienstverlening. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Website of de onbereikbaarheid van de Website, waaronder begrepen door storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via OogvoorLiefde gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van OogvoorLiefde. In het geval de informatie op OogvoorLiefde onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan OogvoorLiefde hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van OogvoorLiefde. Beweringen en meningen, geuit in de content van derden of in overige uitingen op de ’Website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van OogvoorLiefde. OogvoorLiefde kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. De Website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van OogvoorLiefde. OogvoorLiefde is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.


Artikel 12 Slotbepalingen

12.1 Indien u vragen, opmerkingen of klachten over OogvoorLiefde heeft, kunt u deze versturen naar info@OogvoorLiefde.nl.
12.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.
12.3 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam tenzij op basis van dwingend recht een andere rechter bevoegd dient te worden geacht.
12.4 Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door OogvoorLiefde aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op OogvoorLiefde staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.